Gratis verzending vanaf €50,-
Groot 2e hands kitesurfmateriaal
Professioneel team
De beste service & kwaliteit

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Core n More Surfshop

1. Toepassing

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de
webshop van Core n More

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven
Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten.

1.3 Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel
elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Core n More in een
contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.4 Core n More behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd
tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.5 Door het gebruik van de internetsite van Core n More en/of het
plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden
alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de
internetsite.

2. Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van Core n More zijn vrijblijvend. Aanbiedingen
geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Core n More heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk
product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging
via de internetsite is gedaan.

2.3 Koper en Core n More komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik
te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot
stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet
niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
De elektronische bestanden van Core n More gelden, voor zover de wet
dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email
verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de
belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk
(weer)gegeven of gedaan. Core n More garandeert echter niet dat alle
aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in
overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot
schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke
voorschriften hieromtrent

3.2 Alle prijzen zijn inclusief Nederlandse omzetbelasting, maar exclusief andere
heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld
in de op het product betrekking hebbende informatie. Indien de afnemer zich niet
in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de
eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

3.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals
vermeld bij die aanbieding

3.4 Core n More behoudt het recht om in het geval van type fouten in de verkoopsprijs om deze te wijzigen en daarmee de koop te ontbinden. 

4. Betaling

4.1 Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering
uitsluitend bij vooruitbetaling.

4.2 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van
welke aard dan ook, die Core n More als gevolg van de niet nakoming
door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.

4.3 In geval van niet-tijdige betaling is Core n More bevoegd de
overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te
schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is
nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. Aflevering / levertijd

5.1 Op de Internetsite aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als
fatale termijn. Core n More is nimmer aansprakelijk voor schade als
gevolg van overschrijding van levertijden.

5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt
besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.
Vertragingen zullen aan de Koper per email of telefonisch worden gemeld.

5.3 Core n More zorgt voor bezorging per post of verzending op enige
andere wijze ter keuze van Core n More. De eigendom gaat over bij
aflevering.

5.4 Core n More is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De
extra kosten van de nalevering worden door Core n More gedragen.

5.5 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

6. Ruilen en herroepingsrecht

6.1 Voor overeenkomsten die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een
andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische
communicatie, geldt dat de Koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf
van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen zeven werkdagen na
aflevering van het product in kwestie.

6.2 Indien de Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid
gebruik heeft gemaakt, dan draagt Core n More zorg voor terugbetaling
binnen 30 dagen van het door de koper aan Core n More betaalde. De
kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Koper.

7. Overmacht

7.1 In geval van overmacht is Core n More niet gehouden haar
verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting
opgeschort voor de duur van de overmacht.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke
omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper
geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder
meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige
levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken
van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder
overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of
gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn
van de internetsite.

8. Schadevergoeding

8.1 Core n More kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor
schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is
door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar
risico komen.

8.1 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van
Core n More ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

9. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

9.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Core n More en de koper is
Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige
overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg
mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het
Nederlands Arbitrage Instituut of, indien Core n More daarvoor kiest, de
bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Core n More of de koper.
De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal.

9.3 De Nederlandse tekst van deze algemene verkoopwaarden prevaleert boven
vertalingen daarvan.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »
Gratis verzending vanaf €50,-
Groot 2e hands kitesurfmateriaal
Professioneel team
De beste service & kwaliteit